ثبت درخواست

انتخاب دستگاه
phonelink_setup
پاسخ به سوالات
check
توضیحات
insert_comment
آدرس
place
تعیین زمان و ثبت نهایی
schedule